เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสาร : รายละเอียดการรับ+นศ.สาสุข+ศูนย์สระแก้ว+ปกศ.2566

Scroll to Top