มรวอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดงาน “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13” ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ และ อ.วราวุฒิ คำพานุช อาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดงาน “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13” ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top