มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ (ไทย – กัมพูชา)

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมจัดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ (ไทย – กัมพูชา)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย
ลิงก์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เมืองคู่มิตรไทย – กัมพูชา” พื้นที่ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา – Burapa tv online

 

Scroll to Top