มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสระแก้ว

หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์
#Visionary #เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์
#Activeness #ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์
#LikeToLearn #สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#Adaptive #ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Yields #สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#AcceptanceAndFriendliness #เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

 

Scroll to Top