มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยือน สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี และบุคลากรสายสนับสนุน มรวอ.สระแก้ว
เข้าร่วมการประชุมพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยือน สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
#VALAYA #VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว
#Visionary #เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์
#Activeness #ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์
#LikeToLearn #สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#Adaptive #ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Yields #สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#AcceptanceAndFriendliness #เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

 

Scroll to Top