ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top