งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ทุกโอกาศและทุกเทศกาล (No Gift Policy)


“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน
งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน ขณะ
และหลังปฏิบัติหน้าที่ ทุกโอกาศและทุกเทศกาล (No Gift Policy)
มหาวิทยาลัยน้อมรับการแสดงความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลและวาระอื่นด้วยบัตรแสดงความยินดี
หรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ”

Scroll to Top