ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน ปี 2566”

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปี! ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน ปี 2566”
ลิงก์ทำแบบสอบถาม : https://shorturl.at/biAEH
“สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนไทย ปี 2566” เป็นความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากมุมมองของเด็กและเยาวชน เพื่อนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายในกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงนโยบายสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Scroll to Top