เอกสารสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เอกสารสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 1. คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2566

  คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
  ตอนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย
  ตอนที่ 2 รหัสประจำนักศึกษาและคาบเวลาเรียน
  .
 2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  .
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 

Scroll to Top