ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น “ระดับเหรียญเงิน” และรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ “ระดับเหรียญทองแดง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น “ระดับเหรียญเงิน” และรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ “ระดับเหรียญทองแดง” 🎉
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด
อ่านประกาศมหาวิทยาลัย : ประกาศ+นักวิจัยดีเด่น+ประจำปี+2565
Scroll to Top