ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดี กับนางขวัญเรือน เทียนทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี กับ นางขวัญเรือน เทียนทอง
“อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรแก้ว”
เนื่องในโอกาส… สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบปริญญากิตติมศักดิ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

Scroll to Top