สระแก้วผนึกกำลังสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ

สระแก้วผนึกกำลังสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว กล่าวถึงการขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชา” พื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในฐานะตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชาให้มีความใกล้ชิดแน่นเฟ้นกันมากยิ่งขึ้น // ทีม ส.ปชส.สระแก้ว และ สทท.จันทบุรี : รายงาน
Scroll to Top