หารือความร่วมมือ AFCC และ SGS ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด หารือความร่วมมือ AFCC และ SGS ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์

 

Scroll to Top