รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ อำเภอตาพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ อำเภอตาพระยา ต่อ นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

 

Scroll to Top