ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่า มรวอ.สระแก้ว

ขอความร่วมมือศิษย์เก่า ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ทุกหลักสูตร/ทุกรุ่น/ทุกภาค/ทุกระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่า มรวอ.สระแก้ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานด้านเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และการขับเคลื่อนชมรมศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนร่วมรุ่น/รุ่นน้อง/รุ่นพี่ของท่านด้วย หรือบุคคลที่ท่านรู้จักในการสำเร็จการศึกษาจาก มรวอ.สระแก้ว
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
Scroll to Top