ขอเชิญสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มรวอ.สระแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเรียน โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เพื่อให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิชาการ New-Skill, Up-Skill, Re-Skill ให้ก้าวทันการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และสามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตเทียบโอนศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาหลักการบัญชี กฏหมายธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ และการจัดการงานสำนักงานสมัยใหม่ ค่าธรรมเนียมต่อวิชา
– หลักการบัญชี 1,500 บาท
– กฏหมายธุรกิจ 1,000 บาท
– การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 1,000 บาท
– การจัดการงานสำนักงานสมัยใหม่ 1,000 บาท
เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ จนถีงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็สามารถสมัครเรียนได้นะ
Scroll to Top