รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป!

📢รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ปฏิบัติงานที่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว!
ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
📍คุณวุฒิปริญญาโท
เงินเดือนเริ่มต้น 26,250 บาท
🚩คุณวุฒิปริญญาเอก
เงินเดือนเริ่มต้น 31,500 บาท
🔔รับสมัคร 15 – 30 พ.ย. 2566 นี้!
อ่านประกาศรับสมัคร : http://www.vru.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/JOBPR139-1.pdf
Scroll to Top