มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระปิตุจฉาจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เนื่องในวัน “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวัน “14 กุมภาพันธ์ วัรราชภัฏ” วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top