พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนเข้าร่วมพิธี เพื่อรับเข็มมหาวิทยาลัย ประจำรุ่น ปีที่ ๙๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

เวลา ๑๖.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รวมกัน ณ บริเวณลานจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการมดี เจิมหน้าผากนักศึกษาผู้อัญเชิญตรา พระราชสัญจกร ณ ห้องประชุมนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เวลา ๑๗.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬากลาง

เวลา ๑๗.๑๕ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ สนามกีฬกลาง

เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชสัญจกร ออกจากห้องประชุมอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชมา ณ สนามกีฬากลาง

เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธีอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายเชาวลิต สีหรั่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ นักศึกษาทุกคนร่วมถวายบังคมฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีมอบเข็มตราพระราชสัญจกรประดับชุดนักศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. จุดเทียน ตั้งปณิธาน

เวลา ๑๙.๑๕ น. การแสดงโดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา ๑๙.๓๐ น. เสร็จพิธี

Scroll to Top