พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบรอบ 85 ปี

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ เข้าร่วมเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องไทยธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบรอบ 85 ปี วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ พระสถูปราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top