การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ได้ให้การสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้แก่ มรวอ.สระแก้ว สำหรับเปิด “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถ จากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม”

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ได้ให้การสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้แก่ มรวอ.สระแก้ว สำหรับเปิด “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถ จากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม” เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับประชาชน ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

#กระทรวงอว #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว
#กปภสระแก้ว #VRUSK #สระแก้ว

Scroll to Top