สมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท รับจำนวนจำกัด …. รีบจองที่นั่ง #เรียนสระแก้ว

📣 ใครอยากเรียนต่อ ป.โท รีบเลย สอบถามเข้ามาได้ 📌
รับจำนวนจำกัด …. รีบจองที่นั่ง #เรียนสระแก้ว
เรียน ป.โท
-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
*ทั้งนี้ท่านที่ประสงค์จะเรียนที่สระแก้ว ให้กรอกข้อมมูลทั้ง 2 ลิงค์ โดยให้กรอกข้อมูลผู้สมัครลงใน Google form ของสระแก้ว ดังนี้
และสมัครออนไลน์ ระดับปริญญาโท ในลิงค์สมัครออนไลน์ : http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/homepages.php
Scroll to Top