โครงสร้างบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป

บุคลากรสายสนันสนุน

Scroll to Top