มรวอ.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมซุ้มนิทรรศการ “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไส้เดือน” และผักปลอดสารพิษ

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมซุ้มนิทรรศการ “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไส้เดือน” และ ผักปลอดสารพิษ ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานการชาดสระแก้ว ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ลิ้งค์ https://drive.google.com/…/1xpfgmg
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

 

Scroll to Top