รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มรวอ.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.15 น.
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top