เปิดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิต ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “กสินฤมิต”

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิตในนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์แห่งพระราชาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2566

เพื่อใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเกษตรกรในการเป็นแปลงนาสาธิต เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมวีถีของชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “กสินฤมิต” ด้านเกษตรกรรม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3OtqWI5

ลิงก์ข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว … (prd.go.th)
, จัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิตเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว – 77 ข่าวเด็ด (77kaoded.com)
, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชปณิธาน – Burapa tv online

Scroll to Top