มรวอ.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมซุ้มนิทรรศการ “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” งานกาชาดสระแก้ว 66

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมซุ้มนิทรรศการ “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยไส้เดือน ผักปลอดสารพิษ และสินค้าอื่น ๆ เช่น น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดสระแก้ว ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. โดยเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/…/1tGjE6S2F4…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top