มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว รับทุนการศึกษา ด้วยความเมตตาจากพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566 โดยมีนางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนลินรัตน์ ด่านลาเคน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
.
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์-ศุกร์ ระดับชั้นปริญญาตรี (ชั้นปีสุดท้าย) ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 1 ทุน คือนางสาวบุญยืน กานจะนารี นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 13 ทุน
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top