ประชุมหารือมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น และคณาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ มรวอ.สระแก้ว
#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #จังหวัดสระแก้ว #บริการวิชาการ #พัฒนาท้องถิ่น

Scroll to Top