บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ มรวอ.สระแก้ว สำหรับเปิด “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถ จากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ มรวอ.สระแก้ว สำหรับเปิด “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถ จากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม” เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับประชาชน ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 และเพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
#กระทรวงอว #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว
#น้ำตาลและอ้อยตะวันออก #VRUSK #สระแก้ว

Scroll to Top